bmfs.net
当前位置:首页 >> C语言作业,求给答案那..谢谢! >>

C语言作业,求给答案那..谢谢!

这里有跟你一模一样的 http://zhidao.baidu.com/link?url=-N67kdWKL7pn8OzX9S6_O2r4lV8iLftyAq0pv_6OUqWJsI0hTS5Un3bDiwsAVH_lq5wFHL6DKUQ0NJO6yo8hfcCnD9aw0nntPBrt9iXI98q 最后一题是A

1. #include #include void main(){double a, b, c, s, area;printf("三角形三边长(a, b, c):");scanf("%lf, %lf, %lf", &a, &b, &c);s = (a + b + c) / 2;area = sqrt(s * (s -a) * (s - b) * (s - c));printf("三角形面积:%lf\n", area);}2....

f(int b[],int m,int n)的前面少了"int " 加上后的运行结果是: 10 选答案A 它计算的是a[3]+a[5]的值

'A'*'B'其实就是两个整形数相乘,因为字符A会转换成A的ASCII码65 B会转成66,所以就是65*66。 你可以这么验证printf("%d",'A');看结果就明白了 而 "A"+"B"实际上也是有的,不过C语言不支持字符串连接,到C#之类的语言+作为连接符,C语言里这样写...

void reversion(int ary[],int size){ int i,tmp; for(i=0;i

1.D 2.B 3.D 4.C 5.B 6.B 7.B 8.C 9.B 10.D

void count(int *a, int k, int *ave, int *num) { int i; int sum; sum = 0 *num = 0; for(i = 0; i < k; i++) { sum = sum + *(a + i); } *ave = sum / k; for(i = 0; i < k; i++) { if(*(a + i) > *ave) { *num = *num + 1; } } return; }

#include void main() {float x,aver=0,i=0; scanf("%f",&x); while(x!=-1) {i++; aver+=x; scanf("%f",&x); } if (i==0) aver=0; else aver=aver/i; printf("%f\n",aver); } 这个程序可以输出你多门课(只要结果不溢出)的成绩的平均值,如果要...

2010二级C语言南开公共基础知识要点及历年真题.pdf (469.89K) 2010年九月二级C语言上机100题是10年3月的未来教育的上机百题,笔试过了上机就没

#include int main() { int n,i; double a[100]; scanf("%d",&n); for(i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com