bmfs.net
当前位置:首页 >> 讲叫组词有哪些 >>

讲叫组词有哪些

听讲、讲座、课、讲话、讲究、讲述、讲台、讲稿、讲授、讲理、讲史、 开讲、宣讲、俗讲、讲坛、讲情、讲和、演讲、讲师、讲求、讲法、 讲古、播讲、讲论、讲堂、串讲、讲评、讲解、讲习、讲价

讲桌、 讲训、 世讲、 讲劝、 讲演、 讲教、 讲宇、 讲扬、 参讲、 讲集、 讲闻、 证讲、 讲法、 讲坐、 讲轩、 覆讲、 讲难、 讲祀、 讲好、 讲悟、 玄讲、 禅讲、 讲古、 讲经、 讲台、 讲士、 讲传、 讲购、 讲宗、 讲钞、 讲堂、 讲筵、 领...

讲话 讲究 讲述 讲解 讲座 讲求 讲师 讲课 讲明 讲台 讲授 讲演 讲学 讲故事 讲法 讲好 讲理 讲稿 讲坛 讲清 讲堂 讲义 讲和 讲价

一、“讲”字可以组很多词,如: 听讲、讲课、讲座、讲故事、讲话、讲究、讲述、讲台、宣讲、讲学、五讲四美、讲堂、讲理、讲授、讲史、蛮不讲理、讲师、演讲、俗讲、讲情、讲价钱、讲求、讲古、讲解、开讲、串讲、讲坛、讲稿、讲和、讲论、讲信修...

听讲、 讲课、 讲话、 讲座、 讲台、 讲述、 讲究、 讲授、 宣讲、 讲演、 讲义、 讲师、 讲稿、 讲情、 演讲、 讲和、讲不通、讲故事、讲笑话、讲方言、讲英语、讲价、讲法

听讲、 讲课、 讲话、 讲座、 讲台、 讲述、 讲究、 讲授、 宣讲、 讲演、 讲义、 讲师、 讲稿、 讲情、 演讲、 讲和、 讲史、 讲坛、 讲法、 讲求

以此开头的词 讲话 讲究 讲述 讲解 讲座 讲求 讲师 讲课 讲明 讲台 讲授 讲演 讲学 讲故事 讲法 讲好 讲理 讲稿 讲坛 讲清 讲堂 讲义 讲和 讲价 讲评 讲解员 讲定 讲价钱 讲经 讲习所 讲习 讲桌 讲情 讲开 讲古 讲题 讲古论今 讲论 讲信修睦 讲...

故意、意义、注入、注定、主意:注意注组词 、专注、赌注、注意、同意、关注、凝注、意思、注目、本意、小注意组词 : 创意、注视、满意、注文、意见

组词,通常是指把单个汉字与其他合适的汉字搭配而组成双音节或多音节词语,常作为初等学校语文练习内容之一。但是要注意的是,组词时不能组人名,地名,专有名词等。 组词,也叫联章组词,是指把二首以上同调或不同调的词按照一定方式联合起来...

讲 四字组词 : 蛮不讲理、 口讲指画、 讲文张字、 讲和通好、 讲是说非、 讲信修睦、 高头讲章、 讲经说法、 投戈讲艺、 讲若画一

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com